우리는 자동화된 트레이딩 솔루션으로 거의 10년 동안 스웨덴 사람들의 자산을 늘려왔습니다.

자동 통화 거래를 해보고 싶으신가요?

TA Algo에서 계좌를 개설하면 다음과 같은 페이지로 이동합니다.
Ymer Exchange som är en globalt reglerad mäklare av EFDNC

2023년에 자동 쇼핑을 도입해야 하는 이유

시장에서 우위를 점하려면

원금 손실을 보는 76%에 속하지 않고 시장에서 실제로 수익을 내는 소수에 속하고 싶으신가요? 그렇다면 제대로 찾아오셨습니다!

TA Algo는 AI 기술이 지배하는 시장에서 성공적인 트레이딩을 위한 최고의 솔루션입니다. 런던정경대학의 저명한 연구원이 개발한 퀀텀 알파 파이와 퀀텀 헤지 델타 로봇은 2014년 이후 평균 49% 초과 수익률을 기록했습니다.

Det bästa av allt är att vi erbjuder vårt robothandelspaket helt gratis i samarbete med den reglerade mäklaren Ymer Exchange. Det innebär ingen kostnad för dig som kund – vi tjänar pengar på courtaget från mäklaren.

시장에서 실제로 돈을 버는 몇 안 되는 사람이 될 수 있는데 왜 손해를 보는 것에 만족해야 하나요? 지금 바로 가입하고 무료로 로봇을 사용해 보세요 - 후회하지 않을 것입니다!

하지만 금융 시장에서의 거래에는 항상 위험이 따르므로 투자하기 전에 위험을 충분히 이해해야 한다는 점을 기억하세요.

AI를 통한 커머스의 미래

트레이딩이 계속 변화함에 따라 앞으로 AI 기술이 점점 더 중요한 역할을 할 것임은 분명합니다. TA Algo는 이미 트레이더에게 경쟁 우위를 제공할 수 있는 기술이며 앞으로 그 활용도가 높아질 것이 분명합니다.

실시간 경제 펀더멘털 데이터

TA Algo는 기본 경제 데이터를 사용하여 의사 결정을 내린다는 점에서 기존의 기술적 분석과 다릅니다. 기본 경제 분석과 AI 기술을 통합함으로써 TA Algo는 트레이더가 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.

경쟁 우위를 제공하는 데이터

트레이더는 COT 보고서와 함께 TA Algo를 사용하면 기본 금융 데이터에 실시간으로 액세스하여 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. TA Algo는 AI 기술을 활용하여 수면 중이거나 화면 앞에 시간을 할애할 수 없는 상황에서도 대량의 데이터를 분석하고 빠른 의사결정을 내릴 수 있습니다.

통화 거래

TA Algo를 사용하여 통화를 거래하면 강세장과 약세장 모두에서 이익을 얻을 수 있습니다. TA Algo는 기본 경제 데이터를 사용하여 시장 소음과 인적 요인으로 인해 놓치기 쉬운 시장 내 잠재적 기회를 식별할 수 있습니다.

AI 기술이 트레이딩을 변화시키는 방법

커머스에서의 AI 활용 증가

트레이딩은 기술 발전에 따라 변화해 왔으며 앞으로 AI 기술은 점점 더 중요한 역할을 할 것입니다. 시장에서 경쟁력을 갖추려면 트레이더는 이러한 변화에 적응해야 합니다. 이미 트레이더에게 경쟁 우위를 제공할 수 있는 기술 중 하나가 TA Algo입니다.

TA Algo는 기존의 기술적 분석 대신 COT 보고서의 기초 경제 데이터를 사용하는 AI 기반 트레이딩 전략입니다. 이를 통해 트레이더는 최신 기술을 활용하여 트레이딩에서 더 나은 결정을 내릴 수 있습니다.

양자 알파 파이

양자 값으로 구동되는 알파 파이를 통해 투자를 원활하고 다각화할 수 있습니다. 여러 유형의 위험 시나리오를 동시에 쉽게 처리할 수 있는 고급 알고리즘을 사용합니다.
전통적인 "저점매수 고점매도" 시스템 이론과 장기 트레이딩 패턴을 채택함으로써 퀀텀 알파 파이를 통해 포트폴리오를 더 잘 파악할 수 있습니다.

QAP에서 안전하게 거래하려면 최소 15,000 SEK의 자본금을 권장합니다.

퀀텀 헤지 델타

다른 모델과 마찬가지로 이 모델도 평균 되돌림으로 거래되지만 그리드 스텝 전략으로 양방향 거래가 가능합니다. 그리드 트레이딩은 특히 마진 거래에서 자본 집약도가 약간 더 높습니다.
그리드 트레이딩은 양방향의 여러 소규모 포지션에서 '가격 평활화'를 사용해 급격한 시장 변동으로부터 자산을 보호합니다. 이는 변동성이 클 때 유리합니다.

QAP에서 안전하게 거래하려면 최소 SEK 50,000의 자본금을 권장합니다.

오늘날의 시장은 과거와 어떻게 다를까요?

오늘날 시장은 빠르고 예측하기 어렵습니다. 경쟁력을 갖추려면 트레이더는 시장 변화에 빠르게 대응하고 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있어야 합니다. TA Algo는 AI 기술을 사용하여 대량의 데이터를 분석하고 경제 펀더멘털에 기반한 의사결정을 내림으로써 트레이더가 오늘날 시장에서 경쟁 우위를 확보할 수 있도록 합니다.

이는 잘못된 결정의 위험을 줄이고 트레이더가 시장에서 성공할 확률을 높여줍니다. 또한 트레이더는 TA 알고리즘을 사용하여 거시 경제 환경에 따라 강세 및 약세 통화를 모두 거래할 수 있습니다.

AI 기술이 커머스를 변화시키는 방법

트레이딩은 기술 발전에 따라 변화해 왔으며 앞으로 AI 기술은 점점 더 중요한 역할을 할 것입니다. 시장에서 경쟁력을 갖추려면 트레이더는 이러한 변화에 적응해야 합니다.

이미 트레이더에게 경쟁 우위를 제공할 수 있는 기술 중 하나가 TA Algo입니다. TA Algo는 기존의 기술적 분석 대신 COT 보고서의 기본 경제 데이터를 사용하는 AI 기반 트레이딩 전략입니다. 이를 통해 트레이더는 최신 기술을 활용하여 트레이딩에서 더 나은 결정을 내릴 수 있습니다.


bitcoin

Deponera kapital enkelt & tryggt med Bitcoin

Vi förstår att det är viktigt för handlare att kunna lita på sin mäklare när de finansierar sitt handelskonto. Därför vill vi betona att Ymer Exchange är en reglerad global mäklare som är stolt över att erbjuda en säker och pålitlig tjänst för att finansiera ditt handelskonto.

Ymer Exchange använder sig av den globala lösningen Bitcoin för att säkra transaktionerna till mäkleriet och kryptera din betalningsinformation. Detta gör det till ett idealiskt alternativ för handlare som letar efter en bekväm och framförallt säker lösning för att finansiera sitt handelskonto.

Du kan känna dig trygg när du väljer Ymer Exchange för att finansiera ditt handelskonto och fokusera på att göra dina bästa investeringar.

자주 묻는 질문 및 답변

Vi vet att tiden är värdefull för våra kunder och därför har vi gjort det så enkelt och snabbt som möjligt att komma igång med ditt handelskonto. Genom att registrera dig på Ymer Exchange, skicka in din information och sätta in kapital kan du vara igång och handla på endast 3 till 5 minuter. Detta innebär att du kan ta snabba och effektiva beslut om dina investeringar utan att behöva vänta på långsamma och komplicerade processer. Så om du vill ha en smidig och snabb start på ditt handlande, registrera dig hos Ymer Exchange idag.

När du registrerar dig på Ymer Exchange finns det ett antal steg som behöver tas för att du ska kunna börja handla:

우선, "고객 알기"의 약자인 KYC 데이터를 제출해야 합니다. 이는 모든 금융 기관이 회원님이 본인임을 확인하기 위해 반드시 거쳐야 하는 표준 절차입니다. 이를 위해서는 신분증과 전기 또는 전화 요금 청구서를 제출해야 합니다.

KYC 세부 정보가 승인되면 거래 계좌에 자본 입금을 시작할 수 있습니다. 스웨덴 규제 브로커와 마찬가지로 자본금은 보험에 가입되어 있으며 예금 보증이 적용됩니다. 따라서 자금이 안전하다는 확신을 가질 수 있습니다.

계좌에 자금을 입금하면 TA 알고리즘을 사용하여 거래를 시작할 수 있습니다. 받은 이메일의 지침에 따라 VPS를 주문한 다음 정보를 제공하면 트레이딩 로봇 설치를 도와드릴 수 있습니다. 이는 당사의 고급 트레이딩 기술을 활용하고 성공적인 투자 가능성을 높일 수 있는 간단하고 효과적인 방법입니다.

Genom att följa dessa steg kan du vara igång och handla på Ymer Exchange på ett snabbt och enkelt sätt. Vi är här för att hjälpa dig varje steg på vägen och se till att du får en så smidig handelsupplevelse som möjligt.

거래 계좌에 자금을 입금하는 가장 간단한 방법은 카드 결제 또는 은행 송금이지만, 브로커는 자금세탁방지법에 따라 동일한 방법으로 출금하는 경우 암호화폐 계좌로 입금하는 것도 허용합니다.

당사의 입증된 전략은 고객에게 인상적인 결과를 제공하는 것으로 입증되었습니다. TA Algo를 거래 파트너로 삼으면 시장 지수를 능가하고 투자 수익률을 높일 수 있습니다. 최근 몇 년 동안 평균 49%까지 지수를 상회하는 수익률을 기록했으며, 이는 당사의 전문성과 높은 수준의 성공을 입증하는 증거입니다.

그러나 모든 거래에는 위험 요소가 있으며 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않는다는 점을 알려드립니다. 항상 위험을 인지하고 자신에게 적합한 전략인지 신중하게 판단할 것을 권장합니다. TA Algo를 통해 한 단계 더 높은 수준의 투자를 할 수 있기를 기대합니다!

유럽증권시장감독청(ESMA)에 따르면 라이선스 없이는 금융 교육이나 로보어드바이저 서비스에 대한 비용을 청구할 수 없습니다. 따라서 저희는 패키지 솔루션을 무료로 제공합니다.

TA Algo har ett introducing broker avtal med Ymer Exchange vilket ger oss intäkter på volym handlad från kund via courtaget.

프로그램에서는 무엇보다도 다음과 같은 내용을 배우게 됩니다:

1. 기술적 분석 및 보조지표.
2. 거시경제와 미시경제, 그리고 시장의 거시경제 동향을 파악하는 방법.
3. 거시경제 달력에서 경제 데이터를 읽는 방법.

Även om inte Ymer Exchange tillhanda håller support via Svenska så är vi som introducing broker ansvariga för att ge er den hjälp på Svenska ni behöver enligt vårt avtal med Ymer Exchange. Vi är tillgängliga under kontorstider 9-17 men kan även boka in möten utanför ordinare tider.

위험은 로봇을 확인하지 않고 위험 관리팀의 조언에 따라 결과를 해석하고 노출을 줄이기 위한 다음 단계를 제안하는 전화를 받았을 때 따르지 않는 것입니다.

수동 거래 중지

Från den stressiga manuella handeln till automatiserad handel – med TA Algo behöver du inte längre bekymra dig över missade handelstillfällen eller felprioriteringar. Våra högpresterande robotar handlar för dig dygnet runt, fem dagar i veckan – utan kostnad. Så ta steget mot ökad avkastning på marknaden genom att låta algoritmen hantera handeln åt dig. Bli en del av TA Algo idag.